Dla kogo?

Dla osób fizycznych, będących posiadaczami samoistnymi lub zależnymi co najmniej 1 ha, ale nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk czy pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych lub pod stawami czy rowami lub nieruchomości do prowadzenia produkcji w dziale specjalnym produkcji rolnej, położonych na terytorium Polski. Osoby te muszą prowadzić działalność rolniczą na terenie Polski, ale mogą być obywatelami państwa członkowskiego UE. Wśród innych warunków odnotujmy jeszcze obowiązek kierowania gospodarstwem i posiadania numeru identyfikacyjnego.

Podobne wymogi musi spełnić osoba prawna, spółka osobowa i wspólnicy spółki cywilnej.

Nowością jest możliwość przyznawania pomocy „osobom wspólnie wnioskującym”, które pojedynczo spełniają powyższe warunki i zawarły między sobą pisemną umowę co najmniej na 7 lat określającą zasady „wspólnego używania przedmiotu operacji oraz zakresu prac wykonywanych przez każdą z tych osób uwzględniającego zasoby i potrzeby gospodarstw tych osób”.

Pomoc przyznaje się w zasadzie, jeśli wartość ekonomiczna gospodarstwa mieści się w przedziale 10 - 200 tys. euro. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest ustalana na podstawie całkowitej rocznej standardowej produkcji gospodarstwa, wyrażonej w euro, na podstawie współczynników obliczonych zgodnie z metodologią UE. Bierze się przy tym pod uwagę uprawy w plonie głównym (uprawa o najdłuższym okresie wegetacji) lub średni stan zwierząt w roku, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy. Grunty dzierżawione uwzględnia się, jeśli zawarto umowę dzierżawy na okres co najmniej 7 lat od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Na rozwój produkcji mleka krowiego pomoc może być przyznana, jeżeli w gospodarstwie jest co najmniej 25 krów, których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, przekracza 24 miesiące, albo w gospodarstwie jest co najmniej 15 krów, a do dnia złożenia wniosku o płatność liczba krów wzrośnie do 25.

Jeśli wnioskujący ma mniej niż 40 lat, kieruje gospodarstwem nie dłużej niż 5 lat i posiada kwalifikacje wymagane dla młodego rolnika, może wnioskować o pomoc nawet jeżeli w gospodarstwie nie ma krów – w wyniku realizacji operacji do dnia złożenia wniosku o płatność liczba krów musi wtedy wynieść 25.