Niezbędne jest dalsze systemowe wspieranie konsolidacji poziomej (wspólne podmioty gospodarcze w postaci grup producentów rolnych) i pionowej (tworzenie związków grup producentów rolnych) rolników – twierdzi więc MRiRW i przedkłada projekt nowelizacji. Bo we Francji np. aż 68 proc. rolników sektorze hodowli działa w grupach. W tle nowelizacji jest także wynik unijnej kontroli przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i Komisję Europejską.

Jednocześnie zaproponowane rozwiązania pozwolą na dostosowanie istniejących regulacji tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz ich związków do zasad i warunków udzielania pomocy finansowej grupom producentów rolnych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. – podano.

Grupy pod egidą marszałków województw nie działały dobrze, a nadzór nad nimi ze strony rządu nie był możliwy. W związku z powyższym zadania w zakresie rejestracji grup producentów rolnych oraz nadzoru nad ich działalnością ma teraz pełnić dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego (ARR) właściwy ze względu na siedzibę grupy, natomiast w przypadku związków grup producentów rolnych – Prezes ARR.

Ustawa obecnie nie zawiera już regulacji stanowiących podstawę udzielania grupom pomocy finansowej ze środków publicznych.

Grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że m.in. składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników – i utrudnieniom naruszania tej zasady poświęcono dużo uwagi w nowelizacji.

I tak proponuje się zapis:

<żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej „członkami grupy”, nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio:

a)            przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów:

–             na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem grupy, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub