Stosowny zapis wprowadziło w art. 111 unijne rozporządzenie nr 1306/2013. W Sejmie trwają prace nad polską ustawą wdrażającą te przepisy.

Art. 111 unijnego rozporządzenia 1306 mówi o publikacji obejmującej:

- imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna;

- pełną nazwę oficjalną w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca niezależną osobowość prawną zgodnie z prawodawstwem danego państwa członkowskiego;

- pełną nazwę stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób urzędowo uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie nieposiadające własnej osobowości prawnej.

Publikacja obejmuje też gminę, na której terenie beneficjent ma miejsce zamieszkania lub jest zarejestrowany, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część pozwalającą na identyfikację gminy.

Podane mają być kwoty płatności dla każdego środka finansowanego przez fundusze, jakie każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym oraz charakter i opis środków finansowanych przez którykolwiek z funduszy ze wskazaniem, z którego z funduszy przyznano te płatności.

Informacje udostępnia się na jednej stronie internetowej w każdym państwie członkowskim, pozostają dostępne przez okres dwóch lat od dnia ich publikacji.

Nie będą publikowane nazwiska lub nazwy beneficjenta, gdy kwota pomocy otrzymanej w ciągu jednego roku przez beneficjenta jest równa lub niższa niż 1 250 EUR – jeśli państwo członkowskie nie utworzyło systemu dla małych gospodarstw. Nie będą też publikowane nazwiska beneficjentów pomocy na kwoty mniejsze niż 1250 euro, nawet jeśli system dla małych gospodarstw został utworzony.

Projekt ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, nad którym pracuje Sejm, przewiduje, że jednostka koordynująca sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz beneficjentów, o którym mowa w art. 111 rozporządzenia nr 1306/2013, a jest on zamieszczany na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw rynków rolnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!