Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, „Zakładom ubezpieczeń:

1) które zawarły z ministrem właściwym do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat,

2) innym niż określone w pkt 1, które zawarły umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw,

3) o których mowa w pkt 1 i 2, które zawarły porozumienie koasekuracyjne – przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwana dalej „dotacją”.

2. Dotacja przysługuje w wysokości 60% różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań wypłaconych w danym roku kalendarzowym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, na podstawie umów ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw, a kwotą stanowiącą 90% sumy składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, łącznie z dopłatami do tych składek wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym.”

Poprosiliśmy w MRiRW o informację na temat wysokości dotacji celowej na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę w ostatnich pięciu latach. Które zakłady ubezpieczeniowe ją otrzymały? Ile odszkodowań z tytułu suszy wypłaciły?

Oto odpowiedź:

<W związku z pytaniami w sprawie dotacji celowej na odszkodowania po suszy, uprzejmie informuję, że zgodnie z danymi przekazanymi przez Polską Izbę Ubezpieczeń oraz wynikającymi ze sprawozdań przesłanych przez zakłady ubezpieczeń:

1)    kwoty wypłaconych odszkodowań z tytułu suszy w latach 2008-2013 przez zakłady ubezpieczeń, które zawarły z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowy w sprawie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kształtują się następująco:

*  w 2008 r. – 157,8 mln zł,

*  w 2009 r. – 1,4 mln zł,

*  w 2010 r. – 0,6 mln zł,

*  w 2011 r. – 2,3 mln zł,

*  w 2012 r. – 0,12 mln zł,

*  w 2013 r. – 0,04 mln zł;