Sejm przyjął nowelizację dopiero co uchwalonej ustawy o płatnościach bezpośrednich.

Zmieniono okres, w którym rolnik będzie musiał przetrzymywać zwierzęta zgłoszone do dopłat: miał posiadać bydło „przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt”. Teraz wystarczy posiadanie „przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności”. Podobnie będzie z krowami.

Natomiast kozy i owce miały pozostawać u rolnika od „- 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec,
– złożenia wniosku o przyznanie danej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony – w przypadku kóz”.
Po nowelizacji stosowny zapis przewiduje płatność dla rolnika, który „posiada samice danego gatunku:
a) których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy,
b) przez okres:
– od dnia 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec,
– 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie danej płatności – w przypadku kóz”.

Wprowadzono też zapis dopuszczający płatność dla tego, kto wystąpił o nią pierwszy w przypadku kilku wniosków na to samo zwierzę: „W przypadku gdy dane zwierzę z gatunku bydło domowe lub koza domowa zostało objęte więcej niż jednym wnioskiem o przyznanie płatności związanej do zwierząt, płatność tę przyznaje się temu rolnikowi, który złożył jako pierwszy wniosek o przyznanie tej płatności do tego zwierzęcia i są spełnione pozostałe warunki przyznania tej płatności.”

Ponadto w nowelizacji zawarto zapis o przedłużeniu do 15 czerwca terminu składania wniosków o dopłaty i do 10 lipca wniosku o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw lub o wystąpienie z tego systemu.

Nowelizacja ma obowiązywać od 15 maja, ale jeżeli okres posiadania zwierzęcia, w brzmieniu nadanym tą ustawą, upłynął przed dniem wejścia jej w życie, warunek posiadania zwierzęcia przez ten okres uznaje się za spełniony.

Podobał się artykuł? Podziel się!