To problem nieraz podnoszony przez naszych czytelników: jedne listy kolejności przysługiwania pomocy z PROW zawierają dane osobowe, a inne nie? Dlaczego?

Jak tłumaczy ARiMR, rozporządzenia dotyczące poszczególnych rodzajów wsparcia udzielanego z PROW nie precyzują, jakie dane powinny być zamieszczane na listach określających kolejność udzielania pomocy. Rozstrzygają o tym poszczególne departamenty w ARiMR.

ARiMR wyjaśnia:

„Obowiązek publikacji list określających kolejność przysługiwania pomocy w ramach PROW 2014 - 2020 wynika z rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących poszczególnych rodzajów wsparcia. W rozporządzeniach nie sprecyzowano jakie dane powinny się znajdować na publikowanych listach.

Za przygotowanie list odpowiedzialne są departamenty merytoryczne obsługujące dany rodzaj pomocy. Sporządzając je kierują się, poza obowiązującymi przepisami, także doświadczeniami z lat ubiegłych.

W przypadku wsparcia na "Modernizację gospodarstw rolnych" na listach określających kolejność przysługiwania pomocy zrezygnowano z podawania numeru sprawy. Wynika to z tego, że ubiegający się o taką pomoc często składają wnioski przesyłką pocztową i nie znają początkowo numeru sprawy swojego wniosku, zatem ta rubryka na pierwszej liście określającej kolejności pozostała by pusta. Podawany jest natomiast numer identyfikacyjny wnioskodawcy oraz jego imię i nazwisko. Wynika to z tego, że w dniu składania wniosku o wsparcie posiadanie numeru identyfikacyjnego nie jest wymagane. Zatem gdyby nie było imienia i nazwiska wnioskodawcy nie mógłby on odszukać się na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. Warto też podkreślić, że publikowanie na liście kolejności przysługiwania pomocy dwóch identyfikatorów tj. imienia i nazwiska oraz numeru identyfikacyjnego EP, pozwala na wyeliminowanie ewentualnych pomyłek np. w sytuacji kiedy wnioskodawca wpisując nazwisko zrobił literówkę lub pomylił się w dziewięciocyfrowym numerze EP.  

Natomiast departament obsługujący "Płatności na rzecz rolników, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo" zdecydował się na publikację w listach określających kolejność przysługiwania pomocy numeru sprawy oraz podanie czy wniosek mieści się w limicie środków. Jest to zgodne z zapisami rozporządzenia MRiRW opisującymi warunki przyznawania takiego wsparcia. Z doświadczeń tego departamentu we wdrażaniu pomocy w ramach PROW 2014 – 2020 czy też PROW 2007 – 2013 wynika, że takie informacje wystarczają beneficjentom ubiegającym się o wsparcie do sprawdzenia, na których miejscach listy określającej kolejność przysługiwania pomocy się znajdują.”

Dodajmy, że "Wykaz beneficjentów WPR" udostępniany jest na stronie internetowej MRiRW.

Więcej: Zaliczki i lista beneficjentów od dziś

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!