MRiRW opublikowało raport końcowy z badania „Dobór kanałów i narzędzi do realizacji Działania 9 „Kompleksowy projekt promocji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)” Planu komunikacyjnego PROW 2014-2020 w ramach Planu działania KSOW na lata 2014-2020”.

Jak podano, „celem badania było określenie dla Kompleksowego projektu promocji PROW 2014–2020 kanałów komunikacji, wskazanie odpowiednich możliwych do zastosowania narzędzi komunikacji, biorąc pod uwagę specyfikę PROW 2014-2020 i odbiorców projektu, oraz wskazanie i opis systemu pomiaru efektów (narzędzi oceny)”.

W wyniku badania ustalono, że prawie 60% dorosłych mieszkańców Polski twierdziło, że zetknęło się z nazwą Programu (lub jego skrótem). Zdecydowanie częściej nazwę Programu znają rolnicy, bo aż w 81%, w porównaniu z pozostałymi mieszkańcami wsi, gdzie znajomość nazwy kształtuje się na poziomie 65%, tj. aż o 16 p.p. niższym. Około połowa badanych mieszkańców miast wie o istnieniu PROW (różnica prawie 30 p.p.)

Lepiej poinformowani na temat istnienia PROW są mężczyźni i ludzie młodsi.

Wśród osób, które deklarują znajomość PROW występuje silne przekonanie, że ze środków Programu mogą korzystać głównie rolnicy: „W opinii badanych, o dofinansowanie ze środków PROW ubiegać się mogą rolnicy i przetwórcy rolni (opinia 60% badanych; jest to zdecydowanie główny odbiorca środków z PROW w opinii wszystkich badanych, bez względu na to gdzie mieszkają)”.

A co wie ogół społeczeństwa o rolnikach? „Rolnicy postrzegani są jako osoby życzliwe, o poglądach tradycyjnych, które wykazują się dużą pracowitością, a także bardziej przedsiębiorcze niż pozostałe grupy osób. Równocześnie, o rolnikach myśli się jako o osobach słabiej wykształconych, mniej oczytanych oraz mniej zadbanych, a przede wszystkim, mających mniejsze szanse na rozwój osobisty oraz częściowo zawodowy, co jest związane z uzyskaniem wysokiej pozycji społecznej. Natomiast mieszkańcy wsi nie będący rolnikami pod względem większości analizowanych aspektów nie wyróżniają się, dotyczy to m.in. religijności, zaradności, wykształcenia, innowacyjności, nowoczesności – gdzie umiejscawiani są między mieszkańcami miast a rolnikami. Jedynie w kwestii zamożności, osoby te przedstawiane są jako nieznacznie bogatsze od pozostałych osób”.