Ministerstwo Rolnictwa przedłożyło projekt zmieniający zasady sprzedaży ziemi. Wśród proponowanych uregulowań jest wstrzymanie na 5 lat sprzedaży ziemi należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Jednocześnie przewidziano duże możliwości pierwokupu i odkupu gruntów rolnych przez Agencję. Dotychczas, przy dużej sprzedaży ziemi, ANR nie miała pieniędzy na realizowanie prawa pierwokupu, dopuszczalnego w mniejszym niż planowany zakresie. Czy może się to zmienić?

W projektowanym rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, minister rolnictwa przewidziano rozwiązania zmierzające do poprawy sytuacji w tym zakresie.

Zmiany dotyczą obowiązku wskazania w planie finansowym Zasobu wysokości wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz wykupu nieruchomości rolnych.

Agencja będzie tworzyła Fundusz mienia Zasobu, który będzie zależny od wartości aktywów przekazywanych do Zasobu, różnicy wartości gruntów Zasobu powstałej na skutek aktualizacji wyceny gruntów i zmian geodezyjnych oraz zamiany, scalania i wymiany gruntów, a także różnicy wartości pozostałych składników mienia Zasobu, zysku lub straty z gospodarowania mieniem zasobu oraz umorzonych lub wygasłych należności przejętych wraz z mieniem Zasobu po zlikwidowanych pegeerach.

Pierwokup i wykup przez ANR „nie może zwiększyć ustalonej wielkości wydatków ogółem Agencji, stanowiących podstawę wyliczenia kwoty przeznczonej na realizację zadań związanych z wykonywaniem prawa pierwokupu oraz uprawnienia, z uwagi na konieczność zbilansowania wydatków i wpływów”.

Agencja ma realizować swoje zadania „ze środków finansowych uzyskanych z gospodarowania mieniem Zasobu, w formie pożyczek, poręczeń lub gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej”.

Zaproponowano też obniżenie odpisu na Fundusz Rekompensacyjny – z 70 do 10 proc. iloczynu powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku obrotowym  i średniej ceny sprzedaży 1 ha uzyskanej w przetargach w danym roku obrotowym, "w związku z utrzymywaniem się wysokiego salda środków” na jego rachunku.

W ocenie skutków regulacji projektowanego rozporządzenia przyjęto (ceny stałe z 2016 r.) po stronie dochodów (wpływy z zagospodarowania mienia Zasobu) 22662 mln zł, na tyle też zaplanowano wydatki.

W roku wejścia w życie rozporządzenia (2016) wzrost planowanych wydatków na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyniesie ok. 422 mln zł. Ma to stanowić 30 proc. wydatków ogółem ZWRSP. Łącznie w latach 2016-2026 skumulowany wzrost planowanych wydatków na realizację ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego wyniesie 4,927 mln zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!