Skoro unijna refundacja następuje po ok. 2 miesiącach od wypłaty dopłat rolnikom z budżetu krajowego, to po jakim kursie jest liczone euro? Czy z dnia wypłaty dopłat rolnikom, czy z dnia unijnej refundacji, czy może z 30 września poprzedniego roku? Jak wygląda to rozliczenie dla ubiegłego, 2014 roku - ile euro wypłacono rolnikom z tytułu dopłat należnych na ten rok, ile zrefundowano? – pytaliśmy.

Jak wynika z otrzymywanych odpowiedzi (a pytamy nie po raz pierwszy i nie raz…), odpowiedź na te pytania nie jest wcale prosta.

Ostatecznie proponujemy przyjęcie wyjaśnień nadesłanych przez Ministerstwo Finansów, które poinformowało:

„Odnosząc się do sprawy kwoty w euro, którą Polska uzyskała z tytułu refundacji wydatków poniesionych na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r., w roku 2015 z tytułu refundacji wydatków dokonanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach I-szego filaru WPR wpłynęło 3,38 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Zdecydowaną większość tej kwoty stanowią płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2014, jednakże obejmuje ona także refundacje z tytułu wydatków na finansowanie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz nierozliczone płatności z poprzednich lat budżetowych.

Rozliczenie płatności bezpośrednich z budżetem UE dokonywane jest na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Powstałe z tego tytułu różnice kursowe obciążają budżet państwa.”

Tyle Ministerstwo Finansów. Natomiast ARiMR poinformowała, że zgodnie z art. 17  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR  1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej,  Komisja Europejska udostępnia państwom członkowskim środki niezbędne do finansowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG), w tym płatności bezpośrednich dla rolników w ramach WPR, w formie miesięcznych płatności, na podstawie wydatków dokonywanych przez akredytowane agencje płatnicze.

„Zgodnie z procedurą dotyczącą płatności miesięcznych określoną w art.18 w/w Rozp.KE Komisja dokonuje płatności miesięcznych z tytułu wydatków poniesionych przez akredytowane agencje płatnicze w miesiącu referencyjnym. Płatności miesięcznych na rzecz każdego państwa członkowskiego dokonuje się najpóźniej trzeciego dnia roboczego drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatków.