Informowaliśmy już, że DIR zwróci ponad 738 tys. zł  z ok. 4 mln dofinansowania otrzymanego na realizację tego programu. Jak się dowiadujemy – to jednak nie wszystko.

„W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Dolnośląska Izba Rolnicza realizowała jeden projekt - nr POKL.06.02.00-02-020/08 pt. <Mój Szef to ja!!! – Praktyczne wskazówki jak założyć i prowadzić własną firmę wraz ze wsparciem finansowym>, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 4 278 087,00 PLN" – informuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. - "W ramach projektu DWUP wydał dwie decyzje administracyjne, pierwsza po częściowym utrzymaniu w mocy przez organ II instancji (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) opiewa na kwotę 70 517,89 PLN wraz z odsetkami, natomiast druga na kwotę 738 231,59 PLN wraz z odsetkami. Należy zaznaczyć, iż obie sprawy są w toku, postępowanie administracyjne trwa i ww. rozstrzygnięcia nie są jeszcze prawomocne, w związku z powyższym tutejsza instytucja nie może wszcząć postępowania egzekucyjnego. Dotychczas Beneficjent zwrócił kwotę 2 844,54 PLN wraz z odsetkami, dotyczącą części należności wskazanej w pierwszej decyzji administracyjnej.”

A jaki był przebieg wydarzeń? Historię zwrotu 730 tys. już opisaliśmy. 

Jak wynika z opisu urzędu pracy dotyczącego zwrotu 70 tys., izba walczy wytrwale, ale mało skutecznie: „DWUP wezwał DIR pismem z dnia 11.07.2011 r. do zwrotu stwierdzonej kwoty niekwalifikowanej w wysokości łącznie 429962,20 zł, lecz wezwanie to pozostało bezskuteczne. Następnie w sprawie wydana została przez DWUP decyzja wzywająca do zwrotu kwoty niekwalifikowalnej w wysokości o której mowa w w/w wezwaniu do zapłaty. Od decyzji DWUP, DIR  wniósł odwołanie, w wyniku którego organ II Instancji uchylił wydaną przez DWUP decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania DWUP.