Ledwie okazało się, że rząd przymierza się do prywatyzacji Elewarru, NIK publikuje raport pokontrolny z zaleceniem likwidacji spółki.

Czy nie ma potrzeby utrzymywania Elewarru? Przyjrzyjmy się ocenom NIK pod kątem wydobycia z raportu treści zawierających ocenę realizacji potrzeb przez spółkę.

Przede wszystkim ocena założeń funkcjonowania wskazuje, że Elewarr nie realizował żadnych planów działania:

„Działania Prezesa ARR w ramach nadzoru właścicielskiego nad ELEWARR Sp. z o.o. były nieefektywne i ograniczały się do monitorowania bieżącej sytuacji Spółki. Prezes Agencji nie wykazywał szczególnego zainteresowania Spółką oraz nie wypracował spójnej koncepcji funkcjonowania jej w przyszłości. Nie realizował postanowień „Strategii rozwoju Spółki ELEWARR na lata 2012–2014” w zakresie sprzedaży zbędnych elewatorów zbożowych. Zmiany struktury organizacyjnej Spółki, polegające m. in. na likwidacji i ponownym tworzeniu oddziałów terenowych Spółki oraz utworzeniu i likwidacji stanowiska dyrektora generalnego nie przyczyniły się do poprawy sprawności w zarządzaniu oraz nie zmniejszyły kosztów działalności Spółki”.

NIK wytknęła też małą ekspansywność działań:

„Udział Spółki w rynku zbóż i rzepaku ulegał zmniejszeniu. W okresie 2010–2013 (trzy kwartały) średnioroczne wykorzystanie pojemności magazynowej Spółki wyniosło około 40% i obniżyło się o około 10% w porównaniu do wykorzystania w latach 2007–2009. W 2013 r. udział ELEWARR sp. z o.o. w przechowywaniu państwowych rezerw zbóż zmniejszył się o 7% w stosunku  do lat 2010–2012. Istotnie zmalała też rola Spółki w przechowywaniu zbóż stanowiących zapasy interwencyjne Unii Europejskiej. Corocznie w Spółce występowała nadpłynność finansowa, co świadczy o nieefektywnym wykorzystaniu majątku obrotowego.”

Wreszcie ocena działalności skupowej wobec rolników:

„Prezes Agencji Rynku Rolnego po zbiorach w 2013 r. nie podjął efektywnych działań wspomagających skup zbóż i rzepaku. Przyczyną był marginalny wpływ Spółki na ceny skupu zbóż i rzepaku. Działania Agencji oraz ELEWARR sp. z o.o. ograniczyły się do informowania producentów o prowadzeniu skupu zbóż i rzepaku, potencjale przechowalniczym Spółki oraz jej rzetelności w realizacji płatności.”