A co jest? Wyszczególnił to minister rolnictwa, odpowiadając na interpelację poselską grupy posłów Kukiz’15. Posłowie wskazali w niej, że duża grupa osób pobiera „jednolite płatności obszarowe do łąk przy niemal zerowej aktywności w zakresie uprawy roli i hodowli zwierząt. Zdarza się, że na obszarze nieruchomości, które co do zasady przeznaczone są do prowadzenia produkcji rolnej, wyszukiwany jest jeden lub kilka chronionych gatunków ptaków/owadów, co pozwala ograniczyć aktywność rolniczą na danym terenie do minimum. Tym samym podmioty otrzymują płatności związane z korzystaniem z gruntów, nie ponosząc nakładów finansowych, jak również zwiększonego ryzyka. Zgodnie z opinią rolników jednolita płatność obszarowa powinna być przyznawana jedynie producentom, którzy uprawiają ziemię lub tym, którzy mając łąki posiadają odpowiednią ilość bydła”.

Posłowie pytali zatem, czy jest to możliwe. Warto dodać, że posłowie z klubu Kukiz’15 już jesienią złożyli w Sejmie stosowny projekt ustawy, mający zmienić ten stan rzeczy.

Więcej: Dopłaty bezpośrednie do TUZ tylko dla rolników?

Z odpowiedzi ministra Krzysztofa Jurgiela nie wynika jednak, aby projekt ten mógł zostać przyjęty.

Minister powołuje się na unijne rozporządzenie 1307/2013, określające warunki kwalifikowalności do dopłat.

Zgodnie z nim „kwalifikujący się hektar oznacza:

- wszelkie użytki rolne (grunty orne, trwałe użytki zielone, pastwiska trwałe lub uprawy trwałe, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji) gospodarstwa rolnego (…) wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy obszar wykorzystuje się także do prowadzenia działalności pozarolniczej – wykorzystywane w przeważającym zakresie do prowadzenia działalności rolniczej, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej; lub

- każdy obszar uprawniony do płatności w 2008 r., który po tej dacie przestał spełniać warunki kwalifikowalności w wyniku zalesienia i zobowiązania rolnośrodowiskowego wynikającego ze stosowania schematów pomocowych w ramach II filaru WPR.”