Obejmują m.in. żywność: rezerwy mogą stanowić produkty rolne i rolno-spożywcze, środki spożywcze i ich składniki, toteż w żywnościowych rezerwach strategicznych ARM utrzymuje zboża i przetwory zbożowe (zboże, mąkę pszenną, makarony), mięso i produkty mięsne (półtusze wieprzowe, dania gotowe typu pasztet), tłuszcze – to jest masło, smalec oraz tzw. inne asortymenty, czyli np. wodę pitną oraz mleko w proszku.

Informację na ten temat przedstawił w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi prezes Agencji Rezerw Materiałowych Janusz Turek.

Jak powiedział, rezerwy strategiczne, zgodnie z ustawą o rezerwach strategicznych z 29 października 2010 r., tworzy w drodze decyzji minister właściwy do spraw energii, natomiast decyzję o utworzeniu rezerw strategicznych wykonuje Agencja Rezerw Materiałowych jako agencja wykonawcza. ARM dokonuje zakupu określonej ilości asortymentu rezerw strategicznych oraz zawiera stosowne umowy cywilnoprawne na przechowywanie lub odpłatne utrzymywanie rezerw, stanowiących własność przedsiębiorców.

Zakupy towarów i usług dokonywane są na podstawie ustawy o rezerwach strategicznych, zgodnie z procedurami agencji, a także z zachowaniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. Cały tryb dotyczący tworzenia żywnościowych rezerw strategicznych, jak i ich wymiana, są określone stosownymi klauzulami w myśl przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.

- ARM, oczywiście, opracowuje warunki przetargu i tryb postępowania przetargowego w zakresie wyłaniania sprzedawcy lub podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa albo partia umów. Stosuje przejrzyste, niedyskryminujące i konkurencyjne zasady, to jest istota art. 13 ustawy o rezerwach strategicznych – mówił prezes ARM.