- Skorzystałem ze wsparcia na „Ułatwianie startu młodym rolnikom” – usłyszeliśmy. – Pieniądze odebrałem w 2011 r.

Jak słyszymy, we wrześniu 2014 r. ARiMR przysłała  pismo informujące, jakie dokumenty rolnik powinien przedłożyć, aby potwierdzić realizację umowy. Niektóre pozycje na gotowym formularzu zostały wykreślone, w tym oświadczenie potwierdzające, że zakupy w ramach inwestycji zrealizowanych zgodnie z biznesplanem nie zostały dokonane na podstawie umowy zawartej z małżonkiem lub wstępnymi czy zstępnymi. Rolnik złożył dokumenty, których ARiMR  oczekiwała. W marcu dostał pismo, w którym ten sam pracownik ARiMR informował, że „nie spełnił zobowiązania”, bo nie przedłożył tego, co powinien, tzn. właśnie tego wykreślonego oświadczenia. Rolnik tłumaczył,  że pouczono go, że nie powinien przedkładać tego dokumentu. Zresztą zaraz go dowiózł. Ale machina już ruszyła.

- Pouczono mnie, że mogę „dobrowolnie wpłacić nienależnie pobraną płatność” w kwocie 3 proc. premii, tj. 2250 zł, co uchroni mnie przed zapłatą wyższej kwoty, bo z oprocentowaniem jak dla zaległości podatkowych. Niby to nie jakaś niewyobrażalnie wielka kwota, ale niby z jakiej racji ja mam ponosić konsekwencje błędu urzędnika?

Niestety ARiMR pozostawała głucha na wyjaśnienia naszego czytelnika. 29 czerwca odebrał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zmierzającego do „ustalenia kwot nienależnie pobranych płatności”. Nasz czytelnik znów wyłuszczył agencji swoje racje. Bezskutecznie. 10 lipca ARiMR poinformowała go, iż „na tym etapie postępowania nie jest możliwe podjęcie decyzji o rozstrzygnięciu w sprawie”. „Zawiadomiono” go też, że zgodnie ze wcześniejszym pouczeniem mógł sam zwrócić „kwotę nienależnie pobranych płatności”, ale ponieważ tego nie zrobił we wskazanym terminie, zostało wszczęte „postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kwot nienależnie pobranych płatności”. Dodano pouczenie: „Ponadto informuję, że w przypadku nie wniesienia nowych dowodów w sprawie zostanie wydana decyzja o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności finansowych z tytułu <Ułatwiania startu młodym rolnikom>. Na tym etapie postępowania będzie Pan mógł wnieść odwołanie do Prezesa (…)”