Dlaczego wciąż nie ma zwrotu 75 proc. poniesionych wydatków? Zgodnie ze złożonym raportem, zabiegamy o zwrot 1 830 234,29 euro. (Cały raport udostępniony przez MRiRW jako przesłany do UE - w załączniku).

To niemało. Dlaczego zwrot się opóźnia? Trwa audyt – tłumaczy Ministerstwo Rolnictwa:

„W przypadku realizacji w 2016 roku programu afrykańskiego pomoru świń w Polsce, przedmiotem unijnego audytu są koszty wykonania badań laboratoryjnych oraz koszty zakupu środków dezynfekcyjnych, bądź przeprowadzenia usługi dezynfekcyjnej. Jak już wcześniej informowaliśmy, dotychczas zostały przesłane do KE do weryfikacji dokumenty (skany faktur i dowodów opłat należności) w zakresie dezynfekcji, natomiast do chwili obecnej KE nie określiła sposobu weryfikacji kosztów badań laboratoryjnych.”

Więcej o wydatkach na badania: Koszt badań w kierunku ASF w Polsce był dwukrotnie zawyżony

A dlaczego do chwili obecnej unijny wkład nie został wypłacony? Do kiedy powinna zostać wypłacona należność?

„Dofinansowanie nie zostało przekazane w związku z trwającym procesem weryfikacji kosztów kwalifikowalnych – wyjaśnia MRiRW. - W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającym przepisy w zakresie zarządzania wydatkami odnoszącymi się do łańcucha żywnościowego, zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (…), a w szczególności do art. 15 <Komisja wypłaca wkład finansowy Unii w koszty kwalifikowalne po odpowiedniej weryfikacji sprawozdań, o których mowa w art. 14>. Dodatkowo w decyzji grantowej obowiązującej na 2016 rok, wskazany jest termin na wypłatę unijnego dofinansowania 90 dni od daty złożenia końcowego wniosku, bądź po zakończeniu weryfikacji kosztów. Mając na uwadze, że do chwili obecnej proces kontroli nie zakończył się, nie można ściśle określić terminu wypłaty dofinansowania.”

Ministerstwo zaprzecza przy tym, żeby UE kwestionowała wydatki wskazane w raporcie: „Zgodnie z brzmieniem przytoczonego powyżej art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 652/2014 z dnia 15 maja 2014 r. Komisja przed wypłatą państwu członkowskiemu dofinansowania, przeprowadza weryfikację kosztów. Weryfikacja ta jest standardową procedurą KE i może dotyczyć każdego z państw członkowskich w zakresie wszystkich programów objętych współfinansowaniem.