Komu zapłacić czynsz dzierżawny za sprzedaną ziemię?

Nasz czytelnik myślał, że dotychczasowemu właścicielowi ziemi za ten okres, w którym ziemia należała jeszcze do niego, a za okres po sprzedaniu – nowemu właścicielowi.

Tak też zrobił, zgodnie z wyliczeniem agencji. 68 tys. złotych trafiło więc do ANR, natomiast należność przysługująca za okres po dacie sprzedaży – do nowego właściciela. I okazuje się, że postąpił źle.

Zgodnie z umową dzierżawy czynsz za pierwsze półrocze powinien być płacony 15 listopada. 10 listopada 2011 r. ANR zawarła umowę sprzedaży ziemi ze spadkobiercami byłych właścicieli, ale jeszcze 2 listopada wystawiła dzierżawcy fakturę za I półrocze – przelew został zrealizowany 15 listopada.

23 stycznia 2012 roku ANR wystosowała do dzierżawcy pismo informujące, że w związku ze zbyciem 10 listopada dzierżawionej nieruchomości, czynsz dzierżawny należny agencji za II półrocze wynosi 255,43 dt pszenicy, natomiast pozostała część należnego czynszu, tj. 96,47 dt należna jest nowym właścicielom nieruchomości. Poinformowano też, że średnia cena skupu pszenicy za II półrocze wynosi 76,35 zł za dt.

Agencja wystawiła fakturę na kwotę 19 502 zł. Dzierżawca opłacił ją 15 listopada, wysyłając też tego samego dnia 7 365,48 zł nowemu właścicielowi.

I tu kończy się oczywistość sytuacji.

28 marca 2012 r. nowy właściciel rozwiązał z dzierżawcą umowę z dniem 13 kwietnia 2013 r., powołując się na… fakt nieuiszczenia należnego czynszu (potem sąd uznał wypowiedzenie umowy za bezpodstawne – ale w to nie wnikajmy). Jednocześnie nowy właściciel zamknął rachunek, na który dotąd przekazywano czynsz. Dzierżawca złożył więc kolejne należności w depozyt. Sąd raz wyraził zgodę na ten depozyt, potem jednak odmówił – odwołanie rozpatrywano długo.

Tymczasem nowy właściciel uzyskał w sądzie klauzulę wykonalności co do obowiązku zapłaty czynszu dzierżawnego – w tym obejmującego pierwsze półrocze 2011 roku.

Komornik zajął trzy konta dzierżawcy. Jedno z nich obciążone jest do dzisiaj na kwotę 92 tys. i nierozliczone.

I to właśnie zaskarżył dzierżawca do sądu, twierdząc, że należny czynsz - w tym zasadniczą część żądanego czynszu, obejmującą należność za I półrocze oraz część do 10 listopada z II półrocza 2011 roku – zapłacił na rzecz ANR, a pozostałą część złożył do depozytu sądowego.