W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich funkcjonuje „Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SIR). Jej celem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Jednostką koordynującą SIR na poziomie krajowym zostało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, na poziomie regionalnym działania koordynują regionalne ośrodki doradztwa.

W ten sposób konkretyzują się zamiary dotyczące wdrażania innowacji na wsi.

Więcej: Innowacyjność w rolnictwie ma służyć rozwojowi wsi

Utworzenie SIR to również krok w kierunku przygotowania do wdrażania działania „Współpraca” z PROW.

Więcej: Kto jest gotowy do „Współpracy”?

Sieć ma charakter otwarty, można zgłosić się do niej elektronicznie, wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej CDR. A co da uczestnictwo w tym przedsięwzięciu? Sieć to nic innego, jak linia kontaktów między partnerami zainteresowanymi wdrażaniem innowacji. Ułatwia wymianę wiedzy i ma stanowić pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji, potrzebnych przy działaniu „Współpraca”. Beneficjentami tego działania PROW (wciąż mgliście tylko zarysowanego – stosownego rozporządzenia określającego szczegóły jego funkcjonowania wciąż nie ma) będą właśnie grupy operacyjne utworzone przez co najmniej dwa różne podmioty spośród: rolników lub ich grup, posiadaczy lasów, naukowców, instytutów lub jednostek naukowych, uczelni, przedsiębiorców sektora rolnego lub spożywczego oraz przedsiębiorców sektorów działających na ich rzecz.

Jak się odnaleźć w tej licznej i różnorodnej grupie podmiotów? Ułatwianiu i nawiązywaniu kontaktów mają służyć brokerzy innowacji zatrudnieni w CDR i Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Ich zadaniem będzie doradztwo i pomoc w tworzeniu i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.