Przekazany do konsultacji projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 zakłada jedną, ale istotną zmianę: wydłuża do 210 dni czas rozpatrzenia złożonych wniosków.

Zmiana ma dotyczyć także ostatniego przeprowadzonego naboru, tego z 2017 roku – i następnych.

Termin wydania decyzji w ostatnim naborze upływa 22 listopada. I, jak się okazuje, 6 miesięcy (dotąd termin na rozpatrzenie wniosków wynosił 180 dni) to za mało, aby wydać  decyzję.

Jak podała agencja, nie do wykonania okazała się w tym terminie weryfikacja wniosków, głównie ze względu na kontrole w gospodarstwie w celu potwierdzenia, „czy wielkość ekonomiczna gospodarstwa rolnego jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro”.

Na wydłużenie terminu miało też wpłynąć wydłużenie postępowań prowadzonych w ramach innych programów pomocowych (np. „Modernizacja gospodarstw rolnych”).

W uzasadnieniu podano: „Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy beneficjenci będą mogli realizować warunki, z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja (w tym rozpocząć realizację biznesplanu). Od spełnienia tych warunków jest uzależniona wypłata pierwszej raty pomocy. Za wejściem w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia przemawia zatem ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie prawa przejawia się m.in. poprzez ważny interes jego obywateli”.

Według „Sprawozdania miesięcznego z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 od uruchomienia Programu na dzień 31.08.2017 r.”, złożono wnioski na 1 180 900 000,00 zł premii dla młodych, zawarto umowy na 549 400 000,00 zł, a zrealizowano płatności w wysokości 370 660 000,00 zł dla 4 633 beneficjentów.

Limit wynosi 3 057 270 828,14 zł, wykorzystanie limitu to 11,95%.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!