Informowaliśmy o zmianach planowanych w organizacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej: ARiMR likwiduje Departament Odwołań

Pytaliśmy też o ich zasadność.

„Procedowana zmiana statutu zakłada zmniejszenie liczby komórek organizacyjnych wyodrębnionych w Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 26 do 22. Reorganizacja ta, oprócz ograniczenia kosztów funkcjonowania instytucji,  prowadzić ma przede wszystkim do poprawy efektywności realizacji zadań Agencji. Wprowadzane zmiany przyczynią się do poprawy procesu komunikacji wewnętrznej Agencji oraz uproszczenia wewnętrznego obiegu dokumentów. Zwiększona zostanie także efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w ARiMR w szczególności poprzez bardziej efektywną dystrybucję zadań pomiędzy pracowników w kontekście cykliczności pewnych zadań oraz w przypadku zmiany priorytetów. Ułatwione zostanie również sprawowanie nadzoru, a także podejmowanie działań naprawczych i usprawniających” – takie wyjaśnienia sytuacji nadesłała agencja.

I poddała się, jeśli chodzi o konkrety:

„Odnosząc się do kwestii wyliczenia korzyści finansowych w ocenie skutków regulacji uprzejmie informuję, iż prace legislacyjne w zakresie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzone są przez MRiRW.”

Omawiając kwestię likwidacji Departamentu Odwołań agencja podaje, że jest on zbędny:

„Departament Odwołań utworzony został dnia 10 września 2014 r. Z chwilą utworzenia przejął obsługę 664 niezakończonych spraw odwoławczych od Departamentu Działań Inwestycyjnych, Departamentu Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Departamentu Pomocy Technicznej. Od utworzenia Departamentu Odwołań do końca 2015 roku łącznie w obsłudze w tym departamencie było 2 535 spraw. Na dzień 31 grudnia 2015 roku do rozpatrzenia pozostało 39 spraw. Główny cel postawiony przed tym departamentem, czyli skrócenie czasu obsługi spraw odwoławczych, został w świetle tych danych zrealizowany. Było to szczególnie istotne w kontekście właściwego zarządzania środkami z kończącej się perspektywy finansowej PROW 2007-2013.