Poseł napisał: „Zgodnie z informacjami jakie do mnie dotarły, Agencja w Szczecinie stosuje/stosowała dyskryminację przy sprzedaży i dzierżawie działek rolnych w stosunku do części rolników. Na potwierdzenie tej informacji przekazuję link do strony internetowej (http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2010/510/) na której widnieje informacja o planowanym zagospodarowaniu działek które niedługo wcześniej zostały przekazane w Użyczenie, a następnie zakupione po bardzo korzystnej cenie tj. cenie niewiele wyższej od ceny wywoławczej.

Co zastanawiające komisja przetargowa do przetargu nie dopuściła wszystkich rolników przystępujących do przetargu mimo tego, że zgodnie z prawem nie występowały żadne przesłanki które miały by wpływ na niedopuszczenie ich do w/w przetargu. Należy tu zaznaczyć, iż ojciec kupującego jest Prezesem ZIR-u (Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej). Kolejnym etapem było wykupienie działek po cenie wywoławczej nie mniejszej niż 1 203 450,00 zł.

W trakcie przetargu rolnicy zgłosili sprzeciw, na temat niezgodnego z prawem niedopuszczenia innych uczestników do przetargu. W odpowiedzi na protesty Prezes Agencji unieważnił przetarg. Na dwa dni przed wyborami stwierdzono jednak, że przetarg był ważny i mimo wcześniejszego stwierdzenia niezgodności z prawem, uznano je za wiążące. Była to sytuacja wysoce naganna i niedopuszczalna. Ponadto siostra „rolnika” a córka Prezesa ZIRU jest wieloletnim pracownikiem Agencji w Szczecinie na stanowisku koordynatora. Może to być klasyczny przykład nepotyzmu, który tolerowany jest od wielu lat przez PSL. Umowy kupna – sprzedaży zostały sporządzone 2 dni przed planowanymi wyborami parlamentarnymi, a więc w obliczu niekorzystnych sondaży.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym zgłaszam zapytanie:

1. Jakie są procedury przyznawania darmowego użyczenia nieruchomości rolnych od Agencji Nieruchomości Rolnych?

2. Czy opisywany przypadek miał miejsce?

3. Ile było przypadków darmowych użyczeń i jak zostały zakończone? Proszę o informacje z podziałem na lata (2015, 2014, 2013, 2012) oraz województwa.

4. Dlaczego w opisanej sprawie Prezes Agencji zmienił wcześniej wydaną decyzję na 2 dni przed wyborami, mimo że nie zachodziły żadne nowe okoliczności?”