Ustawa określa zasady przekazywania pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, właściwość organów w tym procesie i zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie w ramach wspólnej polityki rolnej w części podlegającej refundacji ze środków EFRG i EFRROW oraz współfinansowanie wspólnej polityki rolnej.

Jej przedmiotem jest też określenie zasady uruchamiania środków na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych oraz wyprzedzające finansowanie pomocy, a także wypłaty zaliczek.

W szczególności ustawa przewiduje, że beneficjenci PROW 2014–2020, realizujący operacje w ramach działania tworzenie grup producentów i organizacji producentów objętego PROW 2014–2020, w pierwszym roku działalności mogą otrzymać, na wniosek, z agencji płatniczej realizującej płatności z EFRROW środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie pomocy w ramach tego działania. W kolejnych latach działalności beneficjenta środki te zalicza się na poczet przyznawanych beneficjentowi z tytułu pomocy krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie wydatków realizowanych z EFRROW.

Wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych przewidziano też dla realizujących inicjatywy w ramach LEADER-a.

Ustawa przywiduje również zaliczki.

Beneficjenci PROW 2014–2020 mogą otrzymać zaliczkę na realizację operacji w ramach działań:

1)            inwestycje w środki trwałe w zakresie poddziałań:

a)            wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,

b)           wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,

2)            przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych,

3)            współpraca,

4)            rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej w zakresie poddziałania wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,

5)            wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, z wyłączeniem pomocy wypłacanej w formie, o której mowa w art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013