Rolnik z wykształceniem innym niż rolnicze musi legitymować się jeszcze 3- lub 4-letnim stażem pracy w rolnictwie, aby jego wykształcenie było uznane jako wystarczające do przyznania premii dla młodych z PROW.

Rolnik z wykształceniem innym niż rolnicze, który nie legitymuje się 3- lub 4-letnim stażem pracy w rolnictwie, premię dla młodych otrzyma – wraz ze zobowiązaniem do uzupełnienia wykształcenia rolniczego w ciągu trzech lat. Tym samym jego staż pracy – też trzyletni – traci na znaczeniu w porównaniu z tym, kto staż odbył przed przyznaniem premii.

Co powoduje taką utratę wagi stażu pracy? Dlaczego staż pracy po złożeniu wniosku o pomoc z PROW tak traci na znaczeniu? Trzy lata przepracowane przed złożeniem wniosku wystarczą do uznania kwalifikacji - a po złożeniu wniosku już nie – zapytaliśmy o to w Ministerstwie Rolnictwa.

Ministerstwo wyjaśnia:

Zgodnie z przepisami prawa UE (art. 2 ust. 1 lit. n rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005; art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzające przepisy przejściowe), warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych powinien być, co do zasady, spełniony w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Wskazany przepis rozporządzenia delegowanego przewiduje jednak 36-miesięczny okres karencji na nabycie umiejętności zawodowych, dlatego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (wykształcenia) w terminie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. A zatem, w sytuacji nieposiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych, wynikających z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie, pomoc może być przyznana warunkowo, z zastrzeżeniem uzupełnienia wykształcenia w terminie określonym w przepisach prawa.