Wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich przebiega na kredyt. Nie byłoby to konieczne, gdyby budżet środków europejskich został wykonany tak, jak planowano. Wówczas na dopłaty byłoby prawie 9 mld zł więcej – i są to pieniądze, które zgodnie z budżetem państwa jeszcze w tym roku miały trafić do rolników jako dopłaty.

Dochody budżetu środków europejskich będą jednak w tym roku o 9 mld zł niższe, niż planowane w budżecie państwa. Zrealizowanie wydatków na zaliczki dopłat – a potrzeba na ten cel około 10 mld zł – następuje więc w ramach deficytu budżetu środków europejskich, który ma się równać właśnie kwocie równej spadkowi planowanych dochodów budżetu środków europejskich. Efekt? W tym roku na dopłaty wypłacane od 1 grudnia nie ma już pieniędzy, a i zaliczki będą wypłacone w ramach deficytu budżetu środków europejskich. Budżet zostanie zasilony dopiero w styczniu, po zwrocie pieniędzy wypłaconych rolnikom od 17 października tytułem zaliczek dopłat bezpośrednich.

Więcej: Zaliczki dopłat bezpośrednich będą na kredyt

A jak doszło do tej sytuacji?

Ministerstwo Rolnictwa, zabiegając w Sejmie o zgodę na deficyt, wskazało na trzy przyczyny niewykonania budżetu środków europejskich.

Po pierwsze podano, że "kwota refundacji w I kwartale 2016 r. wydatków poniesionych z tytułu PROW 2014–2020 obniżyła się w związku z zaliczeniem w 2015 r. części wydatków poniesionych w ramach PROW 2014–2020 na poczet PROW 2007–2013, co miało na celu pełne wykorzystanie alokacji PROW 2007–2013 (powoduje to opóźnienie w refundacji środków z tytułu PROW 2007–2013, ponieważ KE wypłaci te środki dopiero w ramach salda końcowego po ostatecznym rozliczeniu)".

Które wydatki i w jakiej wysokości zostały tak rozliczone? Kiedy nastąpi ostateczne rozliczenie PROW 2007–2013? – zapytaliśmy w MRiRW.

MRiRW wyjaśnia: „Wydatki pierwotnie poniesione z budżetu środków europejskich w 2015 r. w ramach PROW 2014-2020 przeniesione w 2015 r. na PROW 2007-2013 wyniosły 277,5 mln zł, z tego:

- z działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014-2020 do działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007-2013, w kwocie 37,6 mln zł,