- Kończy mi się umowa dzierżawy na koniec września – usłyszeliśmy od czytelnika. - Nie wiem, czy mi przedłużą, bo część działek jest w planach budowy drogi. Co stanie się, jeśli złożę wniosek o dopłaty, a ARiMR nakaże je oddać?

Nasz czytelnik cytuje informację, w myśl której rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa, do będącej w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, powierzchni gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujących się do objęcia tą płatnością, jeżeli: wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, a rolnik przestrzega wymogów przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.

- Z tego wynika, że rolnik, któremu kończy się dzierżawa we wrześniu, nie powinien składać wniosku o płatności - mówi czytelnik. - Analogicznie, jeśli rolnik nabywa grunt dzisiaj, grunty ANR-u , często zaniedbane, to nie powinien składać wniosku o płatność.

Czy rzeczywiście? Jak jest uregulowana ta sytuacja?

ARiMR przyznaje częściowo rację naszemu czytelnikowi i przypomina przepisy dotyczące przysługiwania płatności bezpośrednich:

„Na wstępie należy wyjaśnić, że warunki przyznania płatności bezpośrednich zostały określone w art. 7 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551 ze zm.). Zgodnie z tymi przepisami płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli jest aktywny zawodowo:

1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz

2) łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha lub spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył wniosek o przyznanie tych płatności oraz łączna kwota płatności bezpośrednich, przed zastosowaniem art. 63 rozporządzenia nr 1306/2013, wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.