W poprzedniej perspektywie budżetowej UE rolnicy krytykowali obowiązującą wówczas zasadę przeliczania dopłat: ostatniego roboczego dnia września kurs euro był zwykle dziwnym trafem niższy, niż nieco wcześniej - zatem dopłaty bezpośrednie wyliczone na podstawie tego kursu, wypłacane rolnikom w złotówkach, były niższe, niż wydawało się wcześniej, że będą.

Rozporządzenie nr 1306/2013 (stosowane od 1 stycznia 2014 r.) w art. 106.3 stanowi: „W przypadku gdy bezpośrednia płatność przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego, w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana. Państwa członkowskie wybierające taką możliwość ustalają i publikują taki średni kurs przed dniem 1 grudnia tego roku.”

Po wejściu w życie tych przepisów pytaliśmy w MRiRW, który kurs będzie wybrany w Polsce. Ministerstwo potwierdziło w odpowiedzi możliwość zastosowania tych dwóch kursów i nie zadeklarowało, który wybierze: „Uwzględniając ww. przepisy oraz to,  że płatności w ramach kampanii 2015 r. będą wypłacane od 1 grudnia 2015 r. kurs według którego będą one przeliczane zostanie ustalony w ostatnim kwartale 2015 r.”

Więcej: Do dopłat kurs euro z całego września? 

Ostatecznie potrzeby odwoływania się do kursu średniego z całego września nie było – euro zdrożało na koniec września.

W tym roku jest inaczej: kurs z całego miesiąca jest korzystniejszy dla rolników. 30 września euro było po 4.3192 zł, średnia we wrześniu to 4.3207 zł. Jest więc uzasadnienie dla takiego odstępstwa -  jest nim korzyść rolników.