Zgodnie z unijnymi przepisami, mającymi poprawić przejrzystość, będzie publikowany wykaz beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - zarówno jeśli chodzi o instytucje, jak i osoby prywatne.

Wyjątek poczyniono dla tych, którzy otrzymali mniej niż 1250 euro pomocy.

Unijne rozporządzenie nr 1306/2013 zawiera zapis przewidujący, że nie będą publikowane nazwiska lub nazwy beneficjenta, gdy kwota pomocy otrzymanej w ciągu jednego roku przez beneficjenta jest równa lub niższa niż 1 250 EUR – jeśli państwo członkowskie nie utworzyło systemu dla małych gospodarstw. Nie będą też publikowane nazwiska beneficjentów pomocy na kwoty mniejsze niż 1250 euro, nawet jeśli system dla małych gospodarstw został utworzony.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, nad którym pracuje Sejm, podano: "Mając na uwadze przepisy art. 58 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59), zgodnie z którymi, jeżeli informacje mające zostać opublikowane mogłyby, z uwagi na ograniczoną liczbę beneficjentów mających miejsce zamieszkania lub zarejestrowanych na terenie danej gminy, umożliwić identyfikację pojedynczych beneficjentów, wówczas państwo członkowskie publikuje informacje dotyczące wyższej jednostki administracyjnej, w której skład wchodzi gmina, w art. 9 projektu ustawy określono, że w przypadku gdy liczba beneficjentów mających miejsce zamieszkania albo siedzibę na terenie danej gminy jest mniejsza niż 10, publikowane będą dane dotyczące beneficjentów zamieszkałych lub zarejestrowanych na terenie powiatu, w skład którego wchodzi dana gmina.

W takim przypadku nie będzie publikowany również kod pocztowy identyfikujący daną gminę."

A co będzie publikowane? MRiRW wyjaśnia:

„w sytuacji, gdy na terenie gminy wystąpi mniej niż 10 beneficjentów otrzymujących płatności dla małych gospodarstw, tj. w wysokości nie wyższej niż równowartość w złotych kwoty 1.250 euro, w wykazie beneficjentów wspólnej polityki rolnej będzie opublikowana nazwa powiatu zamiast nazwy gminy oraz zamiast imienia albo nazwy beneficjenta będzie publikowany następujący zapis: Płatności dla małych gospodarstw.”

Podobał się artykuł? Podziel się!