Podaje ono, że stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 wynosi:

„1) 69,40 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615);

2) 111 zł – w przypadku roślin strączkowych;

3) 347 zł – w przypadku ziemniaków.”

Potwierdziła się więc wysokość stawek podanych w projekcie rozporządzenia.

Więcej: Są stawki dopłat do materiału siewnego

Rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, co nastąpiło 26 września.

”ARR jest obowiązana do wydania decyzji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia oraz dokonania płatności do końca roku. Mając powyższe na uwadze, rolnicy wcześniej otrzymają należne im płatności” podano w uzasadnieniu projektu, przekonując o potrzebie wejścia w życie już z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ale to „wcześniej” nie oznacza wcale, że płatność trafi od razu na konta rolników. Udzielanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany uregulowano w ustawie o ARR i organizacji niektórych rynków rolnych, dając agencji 60 dni na wydanie decyzji o przyznaniu dopłaty. Płatność powinna być zrealizowana w ciągu 30 kolejnych dni.

Trudno więc jak dotąd mówić o jakimkolwiek przyspieszeniu wypłaty należności z tego tytułu.

Więcej: Wypłata dopłat do materiału siewnego w listopadzie-grudniu