Podczas  posiedzenia Podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki omówił plany ministerstwa dotyczące doprowadzenia do wyrównania stawek dopłat bezpośrednich.

Więcej: MRiRW: W UE powinna być jedna stawka dopłat bezpośrednich - 260 euro na ha

Wiceminister mówił, że opracowano dwa scenariusze dochodzenia do wyrównania stawek płatności i są analizowane różne możliwości. Zapytaliśmy o szczegóły polskiego stanowiska.

Ministerstwo tak opowiedziało o prowadzonych pracach:

"W 2016 i 2017 roku jednym z kluczowych zadań stojących przed polską administracją jest udział w pracach na forum UE dotyczących przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020. Przegląd ten będzie wstępem do dyskusji o kształcie unijnych polityk po 2020 roku, w tym WPR. Ministerstwo Rolnictwa traktuje przegląd Wieloletnich Ram Finansowych jako proces, w trakcie którego przedstawione zostaną m.in. polskie oczekiwania dotyczące obecnego i przyszłego kształtu WPR, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest zaangażowany w prace międzyresortowego Zespołu ds. przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i negocjacji Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku, powołanego przez Ministra Spraw Zagranicznych w lutym br. W związku z pracami tego Zespołu Ministerstwo Rolnictwa prowadzi analizy dotyczące m.in. konsekwencji różnych scenariuszy uwzględnienia kluczowych polskich postulatów w zakresie rolnictwa zarówno w czasie przeglądu obecnych wieloletnich ram finansowych, jak i kolejnego wieloletniego budżetu UE.

W styczniu 2016 r. w Ministerstwie Rolnictwa rozpoczęto działania, które doprowadzić mają do przygotowania kierunkowego stanowiska i argumentacji w odniesieniu do oceny obecnej WPR i przyszłych zmian tej polityki. Zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powołano Zespół wspierający prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020, w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji i środowisk naukowych. W wyniku dotychczasowych prac określono założenia polskiej wizji WPR po 2020 r., która m.in. powinna zapewniać równe warunki konkurencji na jednolitym rynku – co wymaga wyrównania wsparcia bezpośredniego. Wyrównanie powinno opierać się na średnich stawkach płatności bezpośrednich w przeliczeniu na hektar użytków rolnych (na obecnym etapie nie jest określony poziom docelowy wsparcia). Zastosowany w obecnej perspektywie finansowej mechanizm wyrównywania średnich stawek płatności bezpośrednich pozwala jedynie częściowo zmniejszyć występujące między państwami zróżnicowania.