Jest kolejne wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące wpisu na listy doradców, skierowane do ministra rolnictwa.

Wcześniej Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionował prawidłowość postępowania ministra rolnictwa i wskazywał, że wydając rozporządzenie z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oraz doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej (Dz. U. Nr 89, poz. 545 ze zm.) przekroczył swoje uprawnienia. Ograniczenia w wykonywaniu zawodu doradcy rolniczego nie mogą być wprowadzone w drodze rozporządzenia, muszą wynikać z ustawy – podawał RPO i oczekiwał dostosowania nowych uregulowań dotyczących nowego okresu programowania.

RPO z zadowoleniem przyjmuje dostosowanie przepisów dotyczących regulowania wpisu na listy doradców, zawarte tym razem w ustawie.

„Analiza nowej ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349), w kontekście wcześniej podnoszonych zastrzeżeń, prowadzi do wniosku, że sugestie te zostały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzięte pod uwagę przy tworzeniu nowych rozwiązań w ramach omawianej problematyki” – zauważa RPO w kolejnym wystąpieniu do ministra rolnictwa.

Jest jednak nowy problem. RPO wskazuje, że  warunki, jakie trzeba spełnić, żeby zostać wpisanym na listę wskazanych doradców rolnych w ramach nowo przyjętej regulacji, są zbyt rygorystyczne, jeśli chodzi o wymóg niekaralności.

„Jednym z wymogów, zgodnie z art. 51 ust. 5 pkt 1 powołanej ustawy, jest wymóg niekaralności osoby ubiegającej się o wpis – pisze rzecznik. - Starając się o wpis na listę doradców rolnych, w myśl powołanego przepisu, nie można być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.