Przeciętny koszt inwestycji w biogazownie rolniczą o zainstalowanej mocy odpowiadającej 100 kW szacuje się na około 1mln złotych. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi mając na uwadze wysokie koszty inwestycyjne w stosunku do innych działalności nierolniczych, proponuje podwyższenie kwoty wsparcia do 500 tys. zł.

O środki pomocowe w ramach tego działania będą mogli ubiegać się wszyscy rolnicy, producenci rolni posiadający minimum 1 ha gruntów rolnych, dofinansowaniem zostaną objęte koszty kwalifikowane związane z inwestycjami w zakresie produkcji biogazu rolniczego i energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Proponowane w projekcie  kryteria wyboru operacji wspierają gospodarstwa małe mieszczące się w gminach o niskim dochodzie podatkowym oraz gospodarstwa posiadające grunty w strefach ONW.

Ponadto projekt rozporządzenia proponuje rozszerzenie wykazu działalności nierolniczych, dla których może być przyznana pomoc na działalność o kodzie PKD 35.30.Z „Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" Zmiana ta ma na celu umożliwienie wsparcia operacji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z biogazu rolniczego.

Podobał się artykuł? Podziel się!