- Na razie nie wiemy dokładnie jaki będzie termin naboru wniosków na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Na pewno będzie on ogłoszony nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy - informuje P. Wojcieszak z ARiMR.

Wsparcie z działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można otrzymać z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki finansowe przeznaczone na te działania dostępne w ramach osi 3 PROW 2007 - 2013. Drugim źródłem takiego wsparcia są środki dostępne w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym drugim przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać  za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania (LGD). 

O pomoc mogą ubiegać się:
•    osoby fizyczne, osoby prawne - podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
•    spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące działalność gospodarczą,
jako mikroprzedsiębiorstwo , zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny w okresie referencyjnym nie przekracza 2 mln  euro.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta, z tym, że:
•    100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznesplan) przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy,
•    200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
• 300 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.  

Warty przypomnienia jest także fakt, że pomoc z PROW ma formę refundacji, czyli zwrotu części kosztów poniesionych już przez przedsiębiorcę. Zarazem pomoc z Unii może wynieść maksymalnie 50 proc. poniesionych przez mikroprzedsiębiorcę wydatków.

Podobał się artykuł? Podziel się!