Pieniądze te mają dać nowy impuls rozwojowy europejskiej gospodarce opartej na wiedzy i trafić do tych obszarów, gdzie badania i innowacje mogą przynieść pozytywne zmiany odczuwalne dla wszystkich, przypomina KE.Takich obszarów, na których mają skupiać się działania podejmowane w latach 2014-2015, jest dwanaście. Wśród nich znalazły się między innymi: spersonalizowana opieka zdrowotna, bezpieczeństwo cyfrowe i inteligentne miasta.

Komisja po raz pierwszy określiła priorytety finansowania na najbliższe dwa lata, dzięki czemu badacze i przedsiębiorstwa zyskają jasny obraz kierunku, w jakim zmierza unijna polityka w dziedzinie badań naukowych.

Już teraz można składać wnioski w ramach większości konkursów na projekty finansowane z budżetu na 2014 r., które w przyszłym roku będą sukcesywnie rozszerzane. W budżecie na 2014 r. przeznaczono na ten cel ok. 7,8 mld euro.

Pieniądze te sfinansują przede wszystkim projekty wpisujące się w trzy główne filary programu Horyzont 2020:

- doskonała baza naukowa - ok. 3 mld euro (w tym 1,7 mld na granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych dla najlepszych badaczy oraz 800 mln euro na stypendia dla młodych badaczy w ramach programu Maria Skłodowska-Curie),

- wiodąca pozycja w przemyśle - 1,8 mld euro (na ugruntowanie wiodącej pozycji Europy w takich branżach przemysłu jak technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologia, zaawansowana produkcja przemysłowa, robotyka, biotechnologia i przemysł kosmiczny) oraz

- wyzwania społeczne - 2,8 mld euro (na innowacyjne projekty będące odpowiedzią na siedem wyzwań społecznych określonych w programie Horyzont 2020, dotyczących ochrony zdrowia, rolnictwa, gospodarki morskiej i biogospodarki; energetyki, transportu, działań dotyczących klimatu, ochrony środowiska, efektywnego gospodarowania zasobami i surowcami; samoświadomych społeczeństw i bezpieczeństwa).

Horyzont 2020 jest największym w historii unijnym programem ramowym na rzecz badań naukowych i innowacji. Jego łączny, siedmioletni budżet wynosi blisko 80 mld euro.

Większość unijnych funduszy na badania jest przyznawana w obrębie konkursów, jednak budżet programu obejmuje także finansowanie: Wspólnego Centrum Badawczego, czyli wewnętrznej służby naukowej w KE, Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz badań normowanych przez Traktatu Euratom.Poprzez specjalne porozumienia partnerskie z poszczególnymi branżami przemysłu i państwami członkowskimi, zostaną ogłoszone dodatkowe, oddzielne zaproszenia do składania wniosków.