Jak informuje ARiMR, rolnicy złożyli 900 wniosków o przyznanie 108 mln zł pomocy.

Nabór trwał od 14 listopada, wnioski można było przesyłać pocztą, więc ostateczna liczba złożonych wniosków może się zwiększyć.

Warunkiem otrzymania pomocy jest powstanie w gospodarstwie strat w majątku produkcyjnym nie mniejszych niż 10 tys. zł, a także w produkcji rolnej powyżej 30 proc. wielkości średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Oba te warunki muszą być spełnione łącznie w roku 2013 lub 2014. Wysokość szkód określa specjalna komisja powołana przez wojewodę.

Maksymalna kwota pomocy na jedno gospodarstwo rolne w okresie realizacji PROW na lata 2007-2013 to 300 tys. zł, a refundacji podlega do 90 proc. kosztów kwalifikowalnych, poniesionych przez rolnika na inwestycje przywracające potencjał produkcyjny gospodarstwa.

Pomoc przysługuje według liczby punktów przyznanych poszczególnym operacjom na podstawie kryteriów wyboru, określonych w rozporządzeniu MRiRW. Najwyżej punktowane będą wnioski w których wysokość szkód jest najwyższa, a wartość pomocy, o którą ubiega się rolnik - najniższa. W przypadku operacji o takiej samej liczbie punktów, w pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcy, który ubiega się o niższą kwotę pomocy. Lista określająca kolejność przyznawania pomocy jest ustalana na podstawie danych zawartych w złożonym wniosku.

Prezes Agencji ma nie więcej niż 40 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, na podanie do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję, informacji o kolejności przysługiwania pomocy.

Podobał się artykuł? Podziel się!