W 2014 roku - roku przejściowym między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020, obowiązują różne uregulowania - w zależności od tego, kiedy zostały podjęte zobowiązania.

I tak jeśli rolnik podjął zobowiązania przed 2014 rokiem, obowiązują zasady „starego" PROW.

Natomiast jeśli podejmie zobowiązania w 2014 r., powinien uwzględniać zmiany wprowadzone w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (DzU z 15 marca 2013 r. poz. 361).

W 2014 r. nie ma naboru na: Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone; Wariant 4.1 Ochrona siedlisk lęgowych ptaków poza obszarami Natura 2000.

W ramach Pakietu 2. Rolnictwo Ekologiczne natomiast, jak informuje MRiRW:
- nastąpiło wprowadzenie warunku wytworzenia w gospodarstwie produktów rolnictwa ekologicznego oraz wymogu wprowadzenia do obrotu co najmniej 50 proc. produkcji ekologicznej lub w okresie przestawiania, potwierdzonej dokumentami stanowiącymi dokumentację księgową zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym (art. 66 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008);
- w przypadku sadów, wsparcie przysługuje wyłącznie do powierzchni, na której są uprawiane gatunki drzew w okresie owocowania i krzewów owocujących;
- zwiększenie minimalnej obsady dla drzew i krzewów owocowych. Jednocześnie zostaną uwzględnione istniejące obsady w przypadku „starych sadów", prowadzonych na podkładkach wegetatywnych silnie lub bardzo silnie rosnących, na poziomie 125 szt./ha;
- wprowadzenie obowiązku utrzymania sadów przez 2 lata po zakończeniu zobowiązania;
- w przypadku TUZ utrzymywanych ekologicznie wprowadza się obowiązek posiadania zwierząt utrzymywanych ekologicznie (tj. bydła, owiec, koni i kóz), tzn. w sposób zgodny z przepisami o rolnictwie ekologicznym - minimalna obsada 0,5 DJP/ha (analogicznie, jak obecnie).

Nowe jest też wprowadzenie degresywności i limitów obszarowych, różnych w różnych pakietach.

Płatność rolnośrodowiskowa do danych gruntów będzie przyznana z tytułu realizacji tylko jednego pakietu lub wariantu.