Z takiej pomocy korzystają najczęściej rolnicy, którzy prowadzą działalność na słabych gruntach.

Jak podaje ARiMR, powierzchnia przeznaczona do zalesienia musi być większa niż 0,5 ha, a jej szerokość musi wynosić powyżej 20 m. W przypadku gruntów graniczących z lasem, nie stosuje się tych wymagań, wystarczy jedynie, by ich powierzchnia wynosiła co najmniej 0,1 ha. Maksymalny obszar, który może zalesić jeden rolnik wynosi 100 ha. Nie można sadzić lasu m.in. na terenach objętych programem "Natura 2000", w parkach krajobrazowych czy rezerwatach przyrody. Ważne jest to, że zalesienie gruntu nie może być sprzeczne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Przeznaczając do zalesienia grunty rolne, rolnik może otrzymać 3 rodzaje pomocy. Pierwszy, wsparcie na zalesianie, wynosi od 4160 zł/ha do 6260 zł/ha i zależy m.in. od proporcji gatunków drzew iglastych i liściastych oraz ukształtowania terenu. Dodatkowe pieniądze można uzyskać za wykonanie odpowiedniego, zaleconego przez nadleśniczego, zabezpieczenie sadzonek. Drugim rodzajem wsparcia jest premia pielęgnacyjna. Otrzymują ją rolnicy przez kolejne pięć lat i wynosi ona rocznie w zależności od ukształtowania terenu od 970 zł/ha do 1360 zł/ha. Tu również można otrzymać dodatkową pomoc za stosowanie zaleconych przez nadleśniczego środków ochronny uprawy leśnej przed zwierzyną. Ostatnim rodzajem wsparcia, które może otrzymać rolnik jest premia zalesieniowa. Uprawnione do niej są osoby, które udokumentują, że 25 proc. ich dochodów pochodzi z działalności rolniczej. Premię zalesieniową w rocznej wysokości 1580 zł/ha rolnik otrzymuje przez 15 lat. Ma ona rekompensować utracony dochód, który rolnik osiągnąłby, prowadząc na danym gruncie uprawy rolne.

W przypadku posadzenia lasu na gruntach innych niż rolne, ARiMR przyznaje wsparcie na zalesianie oraz premię pielęgnacyjną. Agencja nie wypłaca wówczas premii zalesieniowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!