Samo prawo własności działek rolnych (również własność Skarbu Państwa) nie stanowi przesłanki do ubiegania się o przyznanie płatności obszarowych - dowiadujemy się w ANR.

Jeszcze tylko 16 mln zł dopłat odbierze ANR w 2013 r. Potem nie spełni wymogu użytkowania rolniczego ziemi, niezbędnego, aby dopłaty mogły przysługiwać. Warunkiem wypłacenia dopłat bezpośrednich jest bowiem posiadanie w dniu 31 maja danego roku gruntów rolnych, jeżeli rolnik:

• w tym dniu posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha - minimalna powierzchnia pojedynczej działki rolnej w ramach złożonego wniosku wynosi 0,1 ha powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo;

• wszystkie grunty rolne są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) przez rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

• spełnia pozostałe wymogi wzajemnej zgodności;

• został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Sam fakt posiadania ziemi nie wystarczy, aby przysługiwały dopłaty.

- Na nierozdysponowanych gruntach znajdujących się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa prowadziły działalność rolniczą jednostki gospodarcze Zasobu – dowiadujemy się w biurze prasowym ANR. - Mogły one występować z wnioskami o dopłaty, o ile grunty spełniały warunki pozwalające na ich przyznanie, a przeprowadzony rachunek ekonomiczny wykazywał zasadność utrzymania ich w odpowiedniej kulturze. Jednostki te utrzymywały grunty w odpowiedniej kulturze, wykorzystując do tego posiadany sprzęt bądź zlecając wykonanie zabiegów agrotechnicznych w oparciu o przepisy prawo zamówień publicznych. W 2012 roku jednostki te złożyły wnioski na przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów o łącznej powierzchni ok. 22 tys. ha. Szacowana wysokość dopłat, wypłacanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 01.12.2012 do 30.06.2013 r.- to ok. 16 mln zł. Natomiast z dniem 31.12.2012 r. jednostki te zostały zniesione, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5.12.2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. Nr 262 poz. 1567).

A co z ziemią, której nie można sprzedać?

- Zasób jest coraz mniejszy. Najprawdopodobniej będziemy stosowali nawet krótkie dzierżawy – wyjaśnia Grażyna Kapelko, rzecznik prasowy ANR.

Podobał się artykuł? Podziel się!