Część pieniędzy z PROW została zarezerwowana na wypłacenie wieloletnich zobowiązań. Dotyczy to np. rent strukturalnych czy corocznych dopłat do zalesień.

Z PROW na lata 2007-2013 są jeszcze pieniądze na wypłatę dopłat rolnośrodowiskowych i do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. ONW za 2013 r. W programie są też środki na płatności związane z kończeniem inwestycji. Te płatności zostaną przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po ich zakończeniu.

Z programu przeznaczonego na rozwój wsi (PROW), czyli tzw. II filara, ARiMR ma jeszcze do dyspozycji ok. 10 mld zł. Agencja chce wydać te pieniądze, ogłaszając kolejne nabory wniosków. Jest to możliwe, ponieważ rozliczenie wydatków, mimo zakończenia programu, musi nastąpić do końca 2015 r.

ARiMR przypomina, że obsługuje 16 tzw. działań znajdujących się w PROW na lata 2007-2013 i ma na ten cel prawie 13,7 mld euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków, z ośmiu działań z tego Programu, w ramach tzw. zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego, a także Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach tych działań do rozdysponowania jest w sumie 3,5 mld euro.

Zainteresowanie pomocą finansową z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże - podkreśliła Agencja. Do 1 lutego 2013 r. rolnicy, przedsiębiorcy z sektora rolno-spożywczego i inni beneficjenci, np. Lokalne Grupy Działania, złożyli w Agencji blisko 421 tys. wniosków o udzielenie wsparcia.

Ponadto, w ramach PROW wypłacane są co roku tzw. dopłaty ONW, czyli wsparcie z tytułu gospodarowania w niekorzystnych warunkach, np. na terenach górskich - rocznie to ok. 700 tys. wniosków. Dopłaty też dostają osoby realizujące tzw. programy rolnośrodowiskowe - rocznie to 100 tys. wniosków.

Budżet PROW jest największym wśród wszystkich Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych w 27 krajach Unii Europejskiej. ARiMR wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii. Dotąd na konta bankowe polskich rolników przekazano blisko 42,7 mld zł wsparcia z PROW 2007-2013, a to stawia Polskę na pozycji lidera UE. W Niemczech, które są na drugim miejscu (w przeliczeniu na złote) wypłacono o ok. 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były o ok. 4 mld zł niższe.