Termin i warunki ubiegania się o taką pomoc podał do publicznej wiadomości prezes ARiMR Andrzej Gross 30 października 2014 r.

W tegorocznym naborze o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli w 2013 lub 2014 roku straty w wyniku działania następujących zdarzeń losowych:

- przymrozków wiosennych - co oznacza szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0°C, powstałe w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

- ujemnych skutków przezimowania - co oznacza szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmaleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;

- suszy - co oznacza szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od 1 kwietnia do 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb;

- powodzi - co oznacza szkody powstałe wskutek:

zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących lub stojących,

zalania terenów wskutek deszczu nawalnego,

spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich;

- deszczu nawalnego - co oznacza szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności o wartości co najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniach deszczu nawalnego;

- obsunięcia się ziemi - co oznacza szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez:

zapadanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie,

usuwanie się ziemi - uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach;

- lawiny - co oznacza szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota;