Na jaką pomoc mogą liczyć poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych? Zasady pomocy przypomniała podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zastępca dyrektora Departamentu Finansów MRiRW Grażyna Madej.

- Producenci rolni poszkodowani w wyniku tegorocznych klęsk i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych mogą ubiegać się, na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, o kredyty preferencyjne zarówno obrotowe, jak i inwestycyjne. Inwestycyjne kredyty mogą być przeznaczone na odbudowę zniszczonych w wyniku gradu budynków gospodarczych czy maszyn i urządzeń, które znajdują się w gospodarstwie rolnym. Kredyty obrotowe są udzielane na zakup paliwa, materiału siewnego, nawozów. Pięćdziesiąt procent z tej kwoty kredytu rolnik może dowolnie wydatkować. Ponieważ Rada Polityki Pieniężnej obniżyła ostatnio stopę redyskontową weksli, oprocentowanie tych kredytów spadło. W tej chwili wynosi 4,87 proc. w skali roku i jest to korzystne szczególnie dla tych rolników, którzy nie mają ważnej umowy ubezpieczenia w dniu wystąpienia klęsk żywiołowych co najmniej 50 proc. upraw rolnych i 50 proc. liczby zwierząt, dlatego że te kredyty w tej chwili oprocentowane są dla kredytobiorcy 3,18 proc. w skali roku. Ci, którzy mają umowę ubezpieczenia co najmniej 50 proc. upraw lub co najmniej 50 proc. liczby zwierząt, mogą ubiegać się o kredyty o oprocentowaniu 1,5 proc. w skali roku.

O uruchomienie linii kredytów klęskowych występuje wojewoda. Istnieje też możliwość  indywidualnego składania wniosków do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, a także w uzasadnionych przypadkach na umorzenie częściowe lub całkowite składek bieżących. Dzierżawcy czy nabywcy gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych mogą się ubiegać o ulgi w opłatach czynszów dzierżawnych czy też innych należności wobec agencji. Producenci rolni mogą ubiegać się o ulgi w podatku rolnym czy też spłacie zaległości.