Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke poinformował w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wykonaniu budżetu za rok 2012, którego dysponentem był minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Części 33 – Rozwój wsi to po części 32. Rolnictwo drugi ważny dział budżetu będącego w gestii ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

- Dochody w tej części zaplanowano na 1.000.711.tys. zł. Były to przede wszystkim wpływy z tytułu wpłat do budżetu państwa za rok 2011, z tytułu działalności Agencji Nieruchomości Rolnych oraz realizacji płatności zaliczkowych w roku 2012 – poinformował wiceminister. - Ponadto dochody realizowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, głównie z tytułu odzyskanych środków wraz z odsetkami od beneficjentów programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych.

Jak przypomniał wiceminister, wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na poziomie 4.381.494 tys. zł, zostały zwiększone w ciągu roku do wysokości 7.279.500 tys. zł. To zwiększenie wynikało głównie z realizacji płatności uzupełniających i współfinansowania PROW na lata 2007-2013.

Zwiększenie wydatków zostało dokonane decyzjami ministra finansów z rezerw celowych. Zrealizowane w roku 2012 wydatki wyniosły 7.196.326 tys. zł, co stanowi 98,8 proc. planu po zmianach. Wydatki przeznaczone dla ARiMR wykorzystano na: finansowanie zadań statutowych agencji – 2.090.715 tys. zł, finansowanie pomocy dla gospodarstw rolnych poszkodowanych wskutek złego przezimowania roślin – 122.332 tys. zł, finansowanie projektów z udziałem środków UE – 4.957.400 tys. zł, z tego głównie na: płatności uzupełniające obszarowe – 2.425.000 tys. zł, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 46.900 tys. zł, pomoc dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw na wstępne pozwolenia – 572.200 tys. zł, kolejne zadania to współfinansowanie PROW na lata 2007-2013 – 1.888.500 tys. zł i pomoc techniczna – 24.000 tys. zł.