- W roku 2012 ze środków budżetu krajowego, w częściach budżetowych będących w dyspozycji ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wydatkowanych zostało 8.728.000 tys. zł, tj. 98,5 proc. planu po zmianach – relacjonował minister Kazimierz Plocke. - W poszczególnych częściach budżetowych sytuacja przedstawia się następująco: część 32 – Rolnictwo – wykonanie 844.675 tys. zł, co stanowi 97,9 proc.; część 33 – Rozwój wsi – 7.196.326 tys. zł, co stanowi wykonanie na poziomie 98,8 proc.; część 35 – Rynki rolne – 462.334 tys. zł, co stanowi 95,4 proc. wykonania; część 62 – Rybołówstwo – 224.883 tys. zł, co stanowi wykonanie na poziomie 98 proc.. Wydatki te zostały uzupełnione środkami z budżetu wspólnotowego, wydatkowanymi w roku 2012 w łącznej kwocie 19.518.404 tys. zł na sfinansowanie dopłat bezpośrednich, programów i mechanizmów wspólnotowych.

Jeżeli chodzi o programy lub mechanizmy, to sytuacja przedstawia się następująco: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 8.825.000 tys. zł, Program Operacyjny Ryby na lata 2007-2013 – 606.000 tys. zł, Wspólna Polityka Rolna dopłaty bezpośrednie i inne płatności – 9.435.000 tys. zł, WPR interwencja na rynku rolnym – 484.000 tys. zł, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 5600 tys. zł, Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego – 500 tys. zł, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 160.000 tys. zł. Łącznie daje to 19.005.000 tys. zł.

Środki z budżetu europejskiego oraz wydatki z budżetu krajowego w czterech częściach budżetowych będących w dyspozycji ministra rolnictwa i rozwoju wsi wydatkowano w kwocie 28.246.622 tys. zł, co umożliwiło realizację zadań zaplanowanych na cały 2012 rok.