Ministerstwo Rolnictwa podaje listę obszarów proekologicznych. Są na niej:

1. grunty ugorowane, na których w okresie od 1 stycznia do 31 lipca w danym roku nie jest prowadzona produkcja rolna (po upływie tego terminu rolnik będzie mógł przywrócić grunty do produkcji);

2. elementy krajobrazu, które są w posiadaniu rolnika:

A. Chronione w ramach norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR):

a) drzewa będące pomnikami przyrody;

b) oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m²;

c) rowy, których szerokość nie przekracza 2 m;

B. Pozostałe elementy spełniające następujące kryteria:

a) żywopłoty lub pasy zadrzewione o maksymalnej szerokości do 10 m;

b) drzewa wolnostojące o średnicy korony wynoszącej przynajmniej 4 m;

c) zadrzewienia liniowe obejmujące drzewa o średnicy korony wynoszącej przynajmniej 4 m; odległość między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m;

d) zadrzewienia grupowe, których korony zachodzą na siebie oraz zagajniki śródpolne o maksymalnej powierzchni do 0,3 ha;

e) miedze śródpolne o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna;

f) oczka wodne o maksymalnej powierzchni do 0,1 ha, z wyłączeniem zbiorników zawierających elementy betonowe lub plastik, wraz z możliwością wliczenia do powierzchni oczka strefy z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m występującą wzdłuż wody;

g) rowy o maksymalnej szerokości do 6 m, włączając otwarte cieki wodne służące do nawadniania i odwadniania, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu;

3. strefy buforowe, w tym strefy buforowe na trwałych użytkach zielonych, pod warunkiem, że różnią się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych - o szerokości ustanowionej:

- w ramach norm DKR (5 m, 10 m lub 20 m) oraz

- inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m.

Strefy buforowe mogą obejmować również pasy z roślinnością nadbrzeżną o szerokości do 10 m, występującą wzdłuż cieku wodnego;