Potwierdzają się wcześniejsze plany i informacje -  w przyszłym roku będą następujące płatności obszarowe:

- jednolita płatność obszarowa,

- płatność za zazielenienie,

- płatność dla młodych rolników,

- płatność dodatkowa

-  i płatności związane do powierzchni upraw.

Powtórzymy zatem główne zasady nowych płatności.

Przygotowany projekt ustawy dotyczącej tego tematu został 30 grudnia 2014 r. przyjęty przez rząd.

Płatności obszarowe będą przysługiwały do działki rolnej znajdującej się na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami, posiadanej 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha. W przypadku beneficjenta płatności związanych do zwierząt, płatności bezpośrednie mogą zostać przyznane również wtedy, gdy łączna powierzchnia gruntów rolnych będących w jego posiadaniu jest mniejsza niż 1 ha. W takim przypadku stosuje się jednak próg kwotowy, który wynosi 200 EUR.

Nowością jest płatność dodatkowa - przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu rolnika: nie większej niż 30 ha oraz pomniejszonej o 3 ha.