Farmer: Kiedy należy ubiegać się o zaliczkę?

Marek Kassa: Wnioskodawca, który chciałby otrzymać zaliczkę na realizacje operacji objętej wnioskiem o przyznanie pomocy, powinien wystąpić o jej udzielenie w momencie składania wniosku poprzez wypełnienie odpowiednich sekcji.

F: Jaka może być maksymalna wysokość jednorazowej zaliczki?
MK: Maksymalna wysokość zaliczki, jaka może być przyznana i wypłacona beneficjentom działań inwestycyjnych PROW 2007-2013 nie może przekroczyć 50 proc.  kwoty pomocy przyznanej umową przyznania pomocy np. beneficjent działania 121 "Modernizacja gospodarstw rolnych",  któremu przyznano w Umowie pomoc w wysokości 300 tyś. zł może otrzymać zaliczkę w wysokości do 150 tyś. zł jeżeli wnioskował o jej udzielenie we wniosku o przyznanie pomocy. 

F: Ile pieniędzy w 2011 przeznaczono na zaliczki?

MK: Dotychczas min. beneficjentom działań 121 "Modernizacja .." 311 "Róznicowanie ..." 312 'Tworzenie .." 413_311 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Róznicowanie .." 413_312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Tworzenie .." zostały wypłacone w 2011 roku zaliczki na łączną kwotę ponad 5 mln złotych. 

F: Co nastąpi w momencie, gdy nie rolnik otrzyma dotacji z PROW, a otrzyma się zaliczkę?

MK:Zaliczka jest przyznawana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy, na podstawie umowy przyznania W  sytuacji gdy beneficjent któremu przyznano na podstawie umowy i wypłacono zaliczkę nie złoży wniosku o płatność umożliwiającego rozliczenie kwoty zaliczki lub złożony wniosek  zostanie rozpatrzony negatywnie, wypłacona zaliczka   podlega odzyskaniu wraz z odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia doręczenia Beneficjentowi wezwania do ich zwrotu.

F: W jakiej formie udzielane są zaliczki?

MK: Zaliczka wypłacana jest beneficjentowi na podstawie  umowy przyznania pomocy na wskazany rachunek bankowy . Ponadto warunkiem  wypłaty zaliczki jest przedłożenie przez Beneficjenta najpóźniej w dniu podpisania umowy przyznania pomocy dokumentu prawnego jej zabezpieczenia tj. gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej odpowiadającej 110 proc. kwoty zaliczki z terminem obowiązywania co najmniej 4 miesiące dłuższym niż planowany termin złożenia wniosku o płatność ostateczną.

F: Jak wygląda spłata zaliczki?