Nowelizacja ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje możliwość odstąpienia przez ARiMR od doręczenia decyzji.  Odstąpienie to będzie miało miejsce w przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku o przyznanie płatności (tj. nie wprowadza zmniejszeń i wykluczeń). Przepisy przewidują jednocześnie, że rolnik będzie mógł zażądać doręczenia decyzji w terminie 14 dni od dnia uznania kwoty płatności na wskazanym przez niego rachunku bankowym.

A jak wygląda to w praktyce?

ARiMR informuje, że problem regulują: art. 19 ust. 9-16 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.), art. 20 ust. 4-11 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.).

Gdy żądanie rolnika jest spełnione

W przypadku, gdy przyznawana w drodze decyzji kwota płatności (płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowe, płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne) będzie zgodna z żądaniem rolnika określonym we wniosku, taka decyzja nie będzie faktycznie doręczana wnioskodawcy.

Decyzje w sprawie przyznania płatności, które nie określają zmniejszeń, odliczeń lub wykluczeń, będą doręczane jedynie na żądanie rolnika.

Zapoznanie się z decyzją

Uznanie za doręczenie decyzji w sprawie przyznania rolnikowi płatności w pełnej wysokości pomimo tego, że rolnik tej decyzji faktycznie nie odebrał nie oznacza braku możliwości skorzystania przez niego z przewidzianych procedurą administracyjną uprawnień zarówno do zapoznania się z treścią takiej decyzji, jak i jej weryfikacji w trybach przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Dniem doręczenia decyzji zgodnej z żądaniem rolnika jest dzień wpływu (uznania) środków finansowych na rachunek bankowy rolnika (wnioskodawcy). Agencja przekazując na rachunek bankowy rolnika pomoc przyznaną decyzją, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.