Opracowanie zawiera prognozy najważniejszych kosztów i korzyści wynikających z wprowadzenia w Polsce euro, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolno-spożywczego, rolnictwa i obszarów wiejskich. W raporcie została zawarta m.in. analiza wpływu zmian kursowych na wymianę handlową polskimi artykułami rolno-spożywczymi oraz na dopłaty bezpośrednie dla rolników. Jak podkreślili autorzy, wszelkie wahania kursów walutowych, koszty transakcyjne i zabezpieczenia przed tymi wahaniami, bywają dotkliwe dla producentów rolnych eksportujących produkty rolno-spożywcze do krajów Unii Europejskiej. Podobnie jest w przypadku dopłat bezpośrednich, których wielkość, każdego roku, uzależniona jest od zmienności kursu walutowego. Jednocześnie, przyjęcie waluty euro przy względnie wysokim kursie wymiany (słaby złoty, mocny euro) wiązałoby się z większymi możliwościami rozwoju MSP (dominujących na terenach wiejskich), tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy i wzrostem dochodów na obszarach wiejskich. 

– Wejście Polski do strefy euro będzie miało duże znaczenie dla krajowego sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Wynika to z faktu, iż większość eksportu naszych produktów rolnych jest realizowana na rynki europejskie, który z kolei uzależniony jest od kursu wymiany złoty-euro – mówi Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Pomimo, że decyzja przyjęcia przez nasz kraj wspólnej waluty euro, została podjęta wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, to kwestia ta, zwłaszcza w obliczu kryzysu w strefie euro budzi wiele kontrowersji. Liczymy, że przygotowany przez nas raport będzie stanowił podstawę do merytorycznej dyskusji w tej kwestii – dodaje.

Raport został przygotowany w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych na zlecenie Rady Programowej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. FIR powstało w celu opracowywania rozwiązań dla zagadnień istotnych z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa w Polsce, a także w Unii Europejskiej. W ramach Forum powoływane są zespoły skupiające niezależnych ekspertów i specjalistów. Działalność FIR koncentruje się na projektach badawczych, przygotowywaniu analiz, raportów i opracowań. Forum to również aktywne uczestnictwo w dyskusjach na temat przyszłości obszarów wiejskich, organizacja konferencji i debat.

Podobał się artykuł? Podziel się!