Wniosek o przyznanie płatności można złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w ciągu 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca – ale wtedy za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

Do końca marca br. ponad 103 tysiące rolników złożyło już w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. Spośród nich połowa ubiega się również o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW. Ponadto do ARiMR trafiło również około 3000 wniosków o przyznanie wsparcia w ramach dopłat rolnośrodowiskowych. Z tej liczby blisko 400 to wnioski rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych wsparciem z "Programu rolnośrodowiskowego". Kolejne około 2600 wniosków złożyli rolnicy, którzy już prowadzą działalność w ramach tego programu i będą ją kontynuować w kolejnym roku. Bo każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodowiskowe musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat.

Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie, będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unie Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają  w sumie ok. 3,34 mld euro.

Podobnie jak w roku ubiegłym rolnicy mogą na jednym formularzu wniosku ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i  innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania  (płatność ONW), a także płatności z tytułu  realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i  poprawy dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013).