Wniosek o przyznanie renty strukturalnej, może złożyć rolnik który ukończył 55 lat lecz nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty. Dodatkowo musi on wykazać, że nieprzerwanie prowadził działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez okres kolejnych 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie renty strukturalnej. Dodatkowo musi potwierdzić, że w tym okresie podlegał ubezpieczeniu emerytalno – rentownemu określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników przez co najmniej 5 lat. Musi on być też wpisany do ewidencji producentów, która prowadzona jest przez ARiMR.

Warunkiem koniecznym jest dokonanie przekazania przez wnioskującego jego gospodarstwa o powierzchni co najmniej:
1). 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim,
2) 3 ha w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach.

Ponadto wnioskodawca w dniu składania wniosku o przyznanie renty musi:
- podlegać ubezpieczeniu emerytalno – rentownemu,
- nie zalegać z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,
- zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej.

Istnieje kilka możliwości przekazania gospodarstwa rolnego przez rolnika ubiegającego się o przyznanie mu renty strukturalnej:

Po pierwsze,
Można je przekazać następcy dokonując przeniesienia praw własności w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.). W przypadku zstępnych wystarczy żeby przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.