Czy Polska skorzysta z możliwości naliczania dopłat bezpośrednich po kursie euro z całego września?

Nie wiadomo. Unijne rozporządzenie nr 1306/2013 w art. 106 dopuszcza możliwość przeliczna dopłat po kursie euro z całego września, a nie tylko jego ostatniego dnia „w uzasadnionych przypadkach”. Chcieliśmy wiedzieć, czy Polska skorzysta z tej możliwości. Rolnicy krytykują częste spadki kursu euro mające miejsce właśnie w tym ostatnim dniu września, uwzględnianie kursu z całego miesiąca  mogłoby utrudnić manipulacje kursem. Ale – jak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Ministerstwo Rolnictwa – na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie:

„informujemy, że zgodnie z przepisami  art. 106 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) w przypadku gdy bezpośrednia płatność przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

Jednocześnie w drodze odstępstwa od ww. zasady, w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

Uwzględniając ww. przepisy oraz to,  że płatności w ramach kampanii 2015 r. będą wypłacane od 1 grudnia 2015 r. kurs według którego będą one przeliczane zostanie ustalony w ostatnim kwartale 2015 r.”

Z takiego sformułowania może wynikać, że Polska skorzysta z możliwości naliczania dopłat po kursie z całego miesiąca – w cytowanym przez ministerstwo rozporządzeniu jest jeszcze jedno, niezacytowane zdanie: „Państwa członkowskie  wybierające taką możliwość ustalają i publikują taki średni kurs przed dniem 1 grudnia tego roku”. Chodzi o możliwość stosowania kursu z całego miesiąca. Zatem jeśli ministerstwo każe czekać na ustalenie kursu „w ostatnim kwartale 2015 r.” można się domyślać, że nie poda go 1 października – zatem na podstawie kursu z ostatniego dnia roboczego we wrześniu. Ale to tylko domysły – pomimo kilkukrotnych starań nie udało się nam doprowadzić do udzielenia przez ministerstwo konkretnej odpowiedzi. A w końcu 1 października to też ostatni kwartał 2015 roku… 

Podobał się artykuł? Podziel się!