Zapowiedź innego traktowania "młodości" rolnika na użytek dopłat i PROW wywołuje niepewność rolników i kolejne pytania. 

Kiedy przysługuje zwiększona płatność bezpośrednia dla młodego rolnika?  Otrzyma ją osoba, która założyła gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o przyznanie JPO w ramach systemu płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, ale jak liczyć te lata? Czy rok do roku, czy na konkretny dzień? Jeśli rolnik złożył swój pierwszy wniosek o płatności w marcu 2010 roku, to otrzyma czy nie zwiększoną dopłatę? A jeśli przejął gospodarstwo w kwietniu 2010 i wniosek w marcu 2010 złożył ojciec? Pytają rolnicy, pyta i Farmer. Poprosiliśmy MRiRW o wyjaśnienie.

To odpowiedziało:

„Zgodnie z art. 50 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009, płatność dla młodych rolników przyznaje się na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników.

Natomiast młodzi rolnicy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a, oznaczają osoby fizyczne, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym lub które rozpoczęły już działalność w gospodarstwie rolnym w ciągu pięciu lat przed pierwszym złożeniem wniosku w ramach systemu płatności podstawowej lub systemu jednolitej płatności obszarowej.

Zgodnie z wyjaśnieniami Komisji Europejskiej, powyższe przepisy należy rozumieć w ten sposób, że okres pięciu lat naliczany jest od roku następującego po roku kalendarzowym rozpoczęcia przez rolnika działalności w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym.

Odnosząc się do przytoczonego przykładu, w przypadku jeżeli rolnik rozpoczął działalność w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym gospodarstwem rolnym w 2010 r. okres 5 lat zostanie mu naliczony od 2011 r. W związku z powyższym rolnik ten jest uprawniony do wnioskowania w 2015 r. o płatność dla młodego rolnika, z tym że przysługuje mu ona tylko przez 1 rok.”